Y cyfleoedd diweddaraf…

Trwydded Safle Beiciau Hufen Iâ ar Safle Cored Radur

Trwydded Safle Beiciau Hufen Iâ ar Safle Cored Radur

Yn sgil datblygu Cynllun Ynni Dŵr Cored Radur, a chan gydnabod bod y llwybr beicio yno’n boblogaidd iawn, daethpwyd i’r casgliad y gallai’r ardal honno elwa ar gonsesiwn hufen iâ ar gyfer defnyddwyr rheolaidd ac ymwelwyr â’r ardal.
Read More
CYNGOR CAERDYDD – THEATR NEWYDD CAERDYDD – PRYDLES AR GAEL

CYNGOR CAERDYDD – THEATR NEWYDD CAERDYDD – PRYDLES AR GAEL

Yn hanesyddol mae Theatr Newydd Caerdydd wedi cynnig rhaglen flynyddol amrywiol o ddramâu, sioeau cerdd, sioeau i blant a dawns, yn ogystal â’r pantomeim Nadolig mwyaf yng Nghymru.
Read More
Mynachdy Building – Mae Trosglwyddo Ased Cymru

Mynachdy Building – Mae Trosglwyddo Ased Cymru

Pan fo grwpiau lleol yn berchen ar neu’n rheoli eu hadeiladau eu hunain, gall helpu i hyrwyddo ymdeimlad o berthyn yn y gymuned. Mae hefyd yn dod â phobl o gefndiroedd gwahanol ynghyd i weithio tuag at nod cyffredin gan roi cyfle iddynt ddefnyddio’r ased i sicrhau ei fod yn hyfyw/cynaliadwy a bod y gymuned felly hefyd.
Read More
Ar Osod Uned Ddiwydiannol     Williams Way     Caerdydd

Ar Osod Uned Ddiwydiannol Williams Way Caerdydd

Mae’r llety sydd ar gael yn cynnwys uned ddiwydiannol fawr gyda swyddfa atodol fewnol fechan, bloc swyddfa llawr daear y ceir mynediad iddo ar wahân ac iard fawr wedi’i diogelu â ffens ddiogel â gât.
Read More
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd