Y cyfleoedd diweddaraf…

The Rise, Penhill, Caerdydd, CF11 9PR

Mae’r eiddo wedi ei leoli ar Penhill Road gerllaw’r gyffordd â Penhill, Cardiff Road a Pencisely Road sef un o’r prif ffyrdd sy’n gwasanaethu’r rhan hon o Gaerdydd. Mae Canol Dinas Caerdydd o fewn 1½ milltir i’r de ddwyrain. Mae’r eiddo yn cynnwys cyn annedd ar steil fila yn dyddio nôl iddiwedd y 19eg Ganrif gydag ychwanegiadau diweddarach, a hen dŷ gofalwr ar wahân ar safle oddeutu 0.61 acer (0.25 hectar) gyda lefelau grisiog yn edrych dros Gaeau Llandaf.
Mwy o wybodaeth...

Safle Garej Bronllwyn Road, Pentyrch, Caerdydd

0.05 acer (206 m2) yw arwynebedd y safle o ran maint sy’n cynnwys safle gwastad a dwy uned garej ar y safle. Nid oes gwybodaeth arolwg ar gael ar gyfer yr unedau garej a chynghorir darpar brynwyr i gyrchu cyngor annibynnol parthed adeiladwaith a diogelwch yr adeilad. Yn y gorffennol bu’r Cyngor yn gosod y ddwy garej ond maent bellach yn wag. Tir agored yw gweddill y safle sy’n rhoi mynediad at y ddwy garej.
Mwy o wybodaeth...

Caffi’r Ardd Gudd, Parc Bute, Caerdydd

Mae’r caffi mewn lle unigryw gyda chegin amgaeedig, lleoedd cwrt dan gysgod ar gyfer oddeutu 18 o bobl, toiledau cyhoeddus a’r defnydd o deras tu allan gyda lle ar gyfer o leiaf 42 o bobl ychwanegol.
Mwy o wybodaeth...

Llyfrgell Y Rhath, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0DF

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i weithio gyda grwpiau cymunedol a phobl leol i sicrhau bod yr eiddo yn dal i gael ei ddefnyddio. Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd cynlluniau busnes manwl gan unigolion, grwpiau a sefydliadau masnachol sydd â’r sgiliau a’r profiad angenrheidiol i gynnig dyfodol cynaliadwy i’r adeilad sydd o fudd i’r gymuned. Ystyrir pob opsiwn a chynnig i ddyfodol yr adeilad, yn amodol ar ganiatâd cynllunio (defnydd cynllunio cyfredol: dosbarth D1).   Bydd angen i bartïon â diddordeb ddangos gallu i sicrhau dyfodol cynaliadwy hirdymor yr eiddo. Bwriad y Cyngor yw gwaredu’r eiddo drwy brydles ar delerau i’w cytuno.
Mwy o wybodaeth...
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue