Y cyfleoedd diweddaraf…

Byngalo Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd – I’W GOSOD

Ar hyn o bryd mae gan yr eiddo ganiatâd cynllunio preswyl. Byddai defnydd masnachol amgen yn cael ei ganiatáu yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio priodol.
Mwy o wybodaeth

AR OSOD – HEN GLWB BOWLIO CYRTIAU TENIS A GAREJYS YNG NGHAEAU LLANDAF

Mae'r eiddo'n cynnwys Hen Glwb Bowlio a hen Lawnt Fowlio, 10 cwrt Tenis a Garejys gyda lawnt o’i cwmpas.
Mwy o wybodaeth

UNED FUSNES, PARC Y MYNYDD BYCHAN CAERDYDD – AR OSOD

Mae'r eiddo'n adeilad pâr gyda brics ar yr ystlyslun a tho ar ongl. Roedd yr eiddo'n cael ei ddefnyddio’n ffurfiol fel ystafelloedd newid a bydd angen gwaith trosi i’w wneud yn addas at ddefnydd swyddfa neu fusnes amgen, yn amodol ar gynllunio. Ceir mynediad ar hyn o bryd ar ochr yr eiddo sy'n arwain at y brif goridor sy'n rhoi mynediad i'r chwith ac i’r dde i gyfres o ystafelloedd newid gyda chawodydd, toiledau, swyddfa fach a storfeydd. Mae 22 o fannau parcio prydles.
Mwy o wybodaeth

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd