• Cardiff International Sports Stadium

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Cyflwyniad

Nod Trosglwyddo Asedau Cymunedol yw rhoi rhagor o reolaeth i bobl leol ar eu hardal a’u cymuned yn y dyfodol. Gellir trosglwyddo adeiladau neu dir mewn perchnogaeth gyhoeddus fel hyn.

Os yw grwpiau lleol yn berchen ar, neu’n rheoli eu hadeiladau eu hunain, gall hyn helpu i hyrwyddo rhyw ymdeimlad o berthyn i’r gymuned. Mae hefyd yn tynnu pobl o wahanol gefndiroedd ynghyd i weithio tuag at nod cyffredin ac yn rhoi’r gallu iddynt ddefnyddio’r ased er mwyn sicrhau dilysrwydd/cynaliadwyedd yr ased a’r gymuned.

Gall perchnogaeth gymunedol helpu i godi dyheadau pobl, gwella’r amgylchedd lleol a helpu i liniaru effaith tlodi. Yn aml, gall ddod â ‘gwerth ychwanegol’ trwy atynnu buddsoddiad allanol megis arian grant nad yw ar gael yn y sector statudol.

Mae’r Cyngor yn ymrwymo i weithio gyda grwpiau cymunedol a phobl leol i sicrhau bod trosglwyddo asedau cymunedol yng Nghaerdydd yn llwyddiannus a chynaliadwy yn yr hirdymor.

Nodau trosglwyddo asedau

Mae gan y Cyngor adeiladau a thir y’u defnyddir at amryw ddibenion cymdeithasol, cymunedol a chyhoeddus. Gallai rheolaeth a pherchnogaeth gymunedol, gan grŵp cymunedol neu ddi-elw, ar rai adeiladau neu dir y Cyngor fod o fudd i’r gymuned leol, yn ogystal ag i’r Cyngor a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill.

Gallai trosglwyddo asedau olygu y cânt eu defnyddio’n amlach ac yn fwy rheolaidd. Gallai olygu bod y defnydd hwnnw ar yr adeiladau neu dir yn estyn oes y cyfleuster. Gallai perchnogaeth gymunedol hefyd gynnig cyfleoedd ychwanegol i grwpiau sicrhau arian neu adnoddau ychwanegol er mwyn cynnal bywyd yr ased a chreu gwaith/cyfleoedd menter na fyddai ar gael fel arall.

footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd